Specjalizacje

W naszym zespole pracują eksperci z każdej dziedziny prawa, wyspecjalizowani zarówno w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Zatrudniamy adwokatów i radców prawnych, mających wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. W związku z powyższym możemy zaoferować naszym klientom profesjonalną obsługę prawną, doradztwo i rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów prawnych, które można napotkać w codziennym życiu. 


Nasi klienci mogą korzystać z usług doświadczonych prawników, radców prawnych, adwokatów i windykatorów. Każdą zleconą sprawę prowadzi zespół profesjonalistów, którzy nie tylko mogą udzielić  wsparcia merytorycznego przy sporządzaniu pozwów, umów, pisaniu wniosków, wydawaniu opinii prawnych, ale również zweryfikować już sporządzoną umowę oraz sprawdzić wypłacalności kontrahentów. Wszelkie działania naszego zespołu nakierunkowane są na zapewnienie jak najlepszej ochrony prawnej naszego klienta.


Posiadamy 18 prężnie działających działów prawnych i udostępnimy je klientowi poprzez nielimitowane konsultacje telefoniczne i mailowe w ramach abonamentu. Od pierwszego dnia, każdy klient może korzystać z pomocy osobistego prawnika, z którym będzie w stałym kontakcie. To my czuwamy nad prawnymi aspektami biznesu i życia każdego klienta.Główne działy, którymi zajmuje się Kancelaria HouseLex S.A. to:


W ramach działu prawa cywilnego nasi eksperci m.in.:

 • przygotowują opinie prawne w sprawach z zakresu prawa cywilnego;
 • weryfikują i sporządzają umowy we wszelkich dziedzinach szeroko rozumianego prawa cywilnego, m. in. umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, użyczenia, użytkowania, ustanowienia służebności, dożywocia;
 • negocjują w imieniu klienta umowy z kontrahentami,
 • wystąpują w postępowaniach sądowych, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej

W ramach działu prawo handlowe i gospodarcze nasi eksperci m.in.:

 • pomagają założyć działalność gospodarczą,
 • pomagają założyć spółki prawa handlowego zarówno osobowe, jak i kapitałowe, począwszy od sporządzenia umowy spółki, aż po rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i zgłoszenia do właściwych organów,
 • sporządzają w imieniu klienta formularze niezbędne do zgłoszenia we właściwych organach sprawozdań wymaganych przez prawo handlowe i gospodarcze,
 • sporządzają projekty uchwał organów reprezentujących spółkę,
 • weryfikują i sporządzają umowy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, m.in. umowy sprzedaży, umowy ramowe, umowy o współpracy,
 • prowadzą negocjacje z kontrahentami klienta,
 • dbają o zabezpieczenie powodzenia transakcji handlowych poprzez m.in. doradzanie i sporządzanie porozumień wekslowych i weksli, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • sporządzają projekty ugód, wezwania do zapłaty, 
 • reprezentują klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej,
 • weryfikują kontrahentów w dostępnych rejestrach dłużników,

W ramach działu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych nasi eksperci m.in.:

 • doradzają w kwestiach pracowniczych,
 • sporządzają umowy o pracę, wypowiedzenia, porozumienia, itp.
 • negocjują ze związkami zawodowymi oraz pracownikami,
 • reprezentują klienta w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracyjnymi,
 • sporządzają pozwy, odwołania, a także inne pisma w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych, zarówno w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez organy administracyjne, jak i przed sądami, 
 • wystąpują przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniach dotyczących ustalenia obowiązku podlegania ubepieczeniu społecznemu, prawa do renty lub emerytury,

W ramach działu prawo rodzinne i opiekuńcze nasi eksperci m.in.:

 • doradzają i sporządzają projekty porozumień opiekuńczych,
 • sporządzają pozwy i inne pisma procesowe w sprawach o rozwód i separację, o ustalenie i zmianę kontaktów z dziećmi, w sprawach alimentacyjnych, z zakresu opieki i kurateli oraz dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • reprezentują klienta w postępowaniach sądowych,

W ramach działu odszkodowania nasi eksperci m.in.:

 • zgłaszają szkodę i inne zdarzenia ubezpieczeniowe do właściwych organów,
 • doradzają i pomagają skompletować dokumenty i dowody niezbędne w celu uzyskania odszkodowania,
 • sporządzają zawiadomienia o przestępstwie, 
 • sporządzają wezwania do zapłaty, odwołania od decyzji ubezpieczeniowych, pozwy, zawezwania do próby ugodowej, a także inne pisma procesowe,
 • reprezentują klienta zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i przed sądami oraz komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • pomagają w postępowaniach dotyczących odszkodowań za szkody na osobie, mieniu, za błędy medyczne, wypadki

W ramach działu windykacja należności nasi eksperci m.in.:

 • sporządzają wezwania do zapłaty, porozumienia, zawezwania do próby ugodowej, pozwy, inne pisma procesowe, wnioski o wszczęcie egzekucji, jak również dalsze wnioski w toku postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzą negocjacje w celu odzyskania należności klienta,
 • reprezentują klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • pomagają w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej w celu skutecznego dochodzenia roszczeń,
 • sporządzają wnioski do organów administracji w celu uzyskania informacji niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń,

W ramach działu prawo budowlane nasi eksperci m.in.:

 • pomagają zebrać dokumnetację niezbędną w procesie budowlanym,
 • doradzają i wyjaśniają wątpliwości dotyczące konieczności zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę,
 • sporządzają wnioski do właściwych organów, odwołania, umowy,
 • reprezentują klienta w postępowaniach admiistracyjnych i sądowych,

W ramach działu praw medyczne i farmaceutyczne nasi eksperci m.in.:

 • pomagają zebrać dokumentację niezbędną w celu dochodzenia roszczeń za błąd w sztuce lekarskiej,
 • reprezentuają klienta w postępowaniu przed organami administracyjnymi, rzecznikami odpowiedzialności zawodowej lekarzy, pielęgierek i położnych, właściwymy komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • sporządzają pisma do organów, wnioski, zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, zgłoszenia, pozwy,
 • reprezentują klienta w postępowaniu sądowym

W ramach działu transport i spedycja nasi eksperci m.in.:

 • sporządzają i weryfikują umowy sprzedaży, dostawy, przewozu, spedycji, frachtu, umowy ramowe i o współpracy, itp.
 • sporządzają wnioski, pozwy i pisma procesowe w sprwach związanych z odpowedzialnością za niewłaściwe wykonanie umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu w/w umów,
 • reprezentują klienta przed organami adinistracyjnymi i sądami w sprawach dotycząch szeroko rozumianego transportu i spedycji, m.in. ceł, akcyzy, dochodzenia roszczeń,

W ramach działu zamówienia publiczne nasi eksperci m.in.:

 • negocjują, sporządzają lub weryfikują umowy zawierane przez klienta,
 • doradzają i pomagają zebrać dokumentację niezbędną do wzięcia udziału w przetargach publicznych, itp.
 • reprezentują klienta w postępowaniach przed właściwymi organami oraz sądami, m.in. przed KIO,
 • sporządzają odwołania i dalsze pisma w postępowaniach odwoławczych,

W ramach działu prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne nasi eksperci m.in.:

 • doradzają jak skutecznie ratować przedsiębiorstwo przed bankructwem,
 • sporządzają wnioski o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (zarówno postępowania o zatwierdzenie układu;
  przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, jak i postępowania sanacyjnego),
 • pomagają negocjować warunki układu,
 • reprezentują klienta w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnych,
 • sporządzają wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

W ramach działu prawo karne nasi eksperci m.in.

 • sporządzają zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, pisma i wnioski w toku postępowania karnego,
 • reprezentuają klienta w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, zarówno jako pokrzywdzonego (z możliwością działania jako oskarżyciel posiłkowy), jak również jako podejrzanego i oskarżnego,

W ramach działu prawo administracyjne nasi eksperci m.in.:

 • sporządzają wnioski i opinie w sprawach administracyjnych,
 • reprezentują klienta w postępowaniu adminitracyjnym przed wszelkimi organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

W ramach działu prawo nieruchomości nasi eksperci m.in.:

 • doradzają w sprawach obrotu nieruchomościami,
 • sporządzają umowy sprzedaży, najmu, użytkowania nieruchomości, itp.,
 • sporządzają wnioski o wpis i wykreślenie wpisów z ksiąg wieczystych nieruchomości,
 • dokonuja weryfikacji stanu prawnego nieruchomości przed jej zakupem przez klienta w księdze wieczystej nieruchomości,
 • sporządzają wnioski o udostępnienie danych nieruchomości z właściwych ewidencji i rejestrów,
 • reprezentują klienta w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami w sprawach dotyczących nieruchomości,

W ramach działu prawo podatkowe nasi eksperci m.in.:

 • doradzają w sprawach dotyczących podatków obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w sprawach dotyczacych ceł i akcyzy, itp.
 • sporządzają wnioski do organów administracyjnych i urzędów, w tym o wydanie interpretacji indywiduwalnych,
 • reprezentuja klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami,
 • sporządzają odwołania od decyzji podatkowych oraz dalsze pisma w sprawach podatkowych,

W ramach działu prawo spółdzielcze nasi eksperci m.in.:

 • doradzają w sprawach spółdzielczych,
 • pomagają sporządzić statut spółdzielni i ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentują klienta w postępowaniach przed organami adminisracji i sądami,

W ramach działu prawo konsumencki nasi eksperci m.in.:

 • pomagają tworzyć i weryfikują regulaminy sklepów internetowych,
 • reprezentują konsumetów i przedsiębiorców w sporach na tle zawieranych umów, m.in. prowadzą negocjacje,
 • sporządzają umowy, odwołania, reklamacje,  pozwy i dalsze pisma procesowe, itp.
 • reprezentują klienta w postępowaniach przed organami administracji, m.in. Rzecznikiem Praw Konsumenta, jak również w postępowaniach sądowych,

W ramach działu stowarzyszenia i fundacje nasi eksperci m.in.:

 • pomagają założyć fundacje
 • pomagają założyć stowarzyszenie,
 • sporządzają akty prawne niezbędne do założenia i zarejestrowania w/w podmiotów,
 • sporządzają dokumentację niezbędną do zarejestrowania w/w podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentują klienta w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami,
copyright by Kancelaria HouseLex © 2016